Általános Szerződési Feltételek

 1.  

A Szolgáltatást nyújtó Természet Doktor Kft. adatai:

A Szolgáltató neve:

Természet Doktor Kft.

Székhelye és postai címe:

4400  Nyíregyháza, Bocskai utca 66. Fsz/2.

Nyilvántartó hatóság:

Nyíregyházi Törvényszék, mint Cégbíróság

Cégjegyzékszáma:

Cg.15-09-087314

Adószáma:

27926017-2-15

E-mail címe:

info@bioharmonia.hu

Honlapjának címe:

bioharmonia.hu

Telefonos ügyfélszolgálat:

+36203982449

Ügyfélszolgálat e-mail címe:

info@bioharmonia.hu

 

 

Panaszkezelés helye és elérhetőségei:

 

 

Természet Doktor Kft..   4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 66. Fsz/2.  Munkanapokon 9-15 óra között 

 

Tárhely szolgáltató neve:

CWeb Hosting Kft.

Tárhely szolgáltató címe:

1173 Budapest Borsó utca 12-32.


 1. Bevezető rendelkezések

 2. A bioharmonia.hu on-line internetes rendszere elsősorban különböző étrendkiegészítők, kozmetikumok és gyógyító hatású készítmények online termék- és szolgáltatás értékesítésre jött létre. A  jelen Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) foglaltak a Természet Doktor Kft. és a weboldalon vásárlók között létrejött szerződés feltételeit szabályozza. Továbbá jelen ÁSZF határozza meg a szolgáltatást nyújtó Az Természet Doktor Kft. valamint az internetes rendszerét használó természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: Vásárló) közötti adásvételre vonatkozó feltételeket is. Természet Doktor Kft. ily módon a Vásárlók részére a Rendszerében fellistázott valamennyi áru online megvásárolhatóságát biztosítja (a továbbiakban: Szolgáltatás).

III. Alapvető fogalmak:

 1. A Természet Doktor Kft internetes rendszere és társult oldalai: azon mindenkori internetes oldalak együttese, amelyekkel a Természet Doktor Kft önállóan, vagy megállapodások alapján jogosult rendelkezni, és amelyek segítségével a Szolgáltatását nyújtja. A továbbiakban együttesen: A Természet Doktor Kft Felület. 
 2. Szolgáltatás: a Az Természet Doktor Kft és a Természet Doktor Kft. Felület” szolgáltatásai (továbbiakban: Rendszer), amelyek segítségével a Vásárló részére a Természet Doktor Kft által megvételre kínált áruk és szolgáltatások a Természet Doktor Kft Felületen megjelennek és elérhetőek annak érdekében, hogy azok a Vásárlók részéről online megvásárolhatók legyenek.
 3. Látogató: a Természet Doktor Kft szolgáltatását ingyenesen megtekintő természetes vagy jogi személy.
 4. . Vásárló: a Természet Doktor Kft. szolgáltatását igénybe vevő természetes vagy jogi személy.
 5. Utalvány: A Weboldalon keresztül megvásárolt termék igénybevételére jogosító elektronikus, pdf formátumban a Vásárlónak e-mailben megküldött dokumentum az ott feltüntetett értékben. Az Utalvány az abban feltüntetett értékű termék igénybevételére jogosító teljes díj Vásárló általi megfizetését igazolja. Az Utalvány többcélú utalványnak minősül.
 6. Akciós Kupon: Olyan kedvezményre jogosító szelvény, amelynek felhasználásával a Vásárló az azon feltüntetett értékben, árkedvezménnyel vásárolhatja meg a Weboldalon feltüntetett terméket.Az akciós kupon százalékos vagy egy összegű árkedvezményre jogosít, melynek mértéke kupononként különböző lehet.
 7. Általános rendelkezések
 8. A bioharmonia.hu weboldalon kizárólag 18. életévét betöltött természetes személy vagy jogi személy vásárolhat. A Vásárló a „Fizetés” vagy a „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gomb megnyomásával fogadja el a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit is. A szerződés létrejöttével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte, és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott körben hozzájárult.
 9. A létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, a szerződés létrejöttét a Vásárló által megadott, elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Természet Doktor Kft. a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A Vásárló által begépelt adatok, a termékre vonatkozóan a Természet Doktor Kft. rendszerében őrzött adatok, s a tranzakció banki visszaigazolása, illetve az ÁSZF szövegezése együttesen alkotják az írásbeli szerződést. 
 10. A Felek közötti szerződés kizárólag magyar nyelven jön létre, esetleges jogvitákban a magyar jog az irányadó, esetleges peres eljárásukban a felek megállapodnak a Nyíregyházi Járásbíróság illetve a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességében.
 11. A Természet Doktor Kft. tájékoztatja a Látogatót illetve a Vásárlót, akik kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Természet Doktor Kft. jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Természet Doktor Kft. a Látogatót és a Vásárlót a változásoknak a termeszetvarazs.hu oldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább tizenöt nappal. 
 12. A Természet Doktor Kft. honlapját a Látogatók ingyenesen, saját felelősségükre használhatják. A Természet Doktor Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációkat a saját minőségbiztosításának megfelelően felülbírálja és/vagy megtagadja. 
 13. Utalványok esetében a szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtt a Vásárló minden esetben köteles értesíteni a Természet Doktor Kft-t arról, hogy az Utalványon szereplő összeg vonatkozásában Utalványt, vagy Akciós Kupont kíván felhasználni. A fenti kötelezettség elmaradásából eredő esetleges károkért a Természet Doktor Kft-t felelősség nem terheli.
 14. A távollevők között kötött szerződésekre vonatkozó szerződéskötést megelőző tájékoztatás a Vásárlók részére
 15. A 45/2014. (II. 26) Korm.rendelet 11. §-a alapján, a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozóan a szerződéskötést megelőző kötelező tájékoztatását a Természet Doktor Kft. az alábbiak szerint teszi közzé.

1.1. A Szolgáltatás, vagyis az eladásra kínált termékek lényeges tulajdonságai megtalálhatók az adott termék adatlapján. Az adatlapon teljes körű tájékoztatás található a termék áráról, bruttó formában ( mely tartalmazza a fizetendő ÁFÁ-t), utalással a törvényes magyar fizetőeszközre, „Ft” formátumban. A Természet Doktor Kft. weblapján a Látogató és a Vásárló regisztráció nélkül tekintheti meg az egyes termékek valamennyi adatait. 

1.2. A Szolgáltató neve az I. pontban található.

1.3. A Természet Doktor Kft. elérhetőségei így különösen székhelye, postai címe, telefonszáma, elektronikus levelezési címe az I. pontban található.

1.4. A Természet Doktor Kft. üzleti tevékenységének helye az I. pontban megjelölt székhely. A Vásárló a panaszait aTermészet Doktor Kft. I. pontban megjelölt bármely elérhetőségére címezheti.

1.5. A szerződés szerinti termékért, illetve szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás általános forgalmi adót tartalmazó teljes összegét a vásárlási felület ún. „kosár” oldala tartalmazza, megjelölve a bruttó árakat és az esetleges szállítási költséget. Az itt feltüntetett bruttó árakon felül a Vásárlónak további költsége nem merülhet fel.

1.6. A Természet Doktor Kft. a Vásárlóval határozatlan időre szóló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmaz. Az ellenszolgáltatás összege az adott vásárlásra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.A Temészet Doktor Kft. és a Vásárló közötti szerződés határozott időre jön létre, azaz a termék átvételéig tart. A Vásárlóval kötött szerződés határozatlan időtartamú szerződéssé nem alakulhat át.

1.7. A vásárlás lebonyolítására szolgáló eszköz (mobiltelefon, telefon, internetkapcsolattal rendelkező számítógép, tablet stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának, esetlegesen a speciális fizetési mód (pl. mobilfizetés) ellenértékeként a Vásárló egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója díjat számíthat fel, azonban maga a Természet Doktor Kft. emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.

1.8. A feltüntetett árak az ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegét tartalmazzák magyar forintban kifejezve, bruttó árak, az ÁFA összegét magukban foglalják. A kiválasztott szállítási és fizetési módok (pl. futárszolgálat) további költségekkel járhatnak, amelyet a rendszer pontosan feltüntet. A Természet Doktor Kft. a megszokott bankkártyás fizetés mellett több fizetési módot elfogad, amelyek részletes leírását a Természet Doktor Kft. Vásárlói tájékoztatója tartalmazza. .A panaszkezelésre vonatkozó szabályokat a jelen dokumentum VII.pontja tartalmazza.

1.9. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről szóló információkat a jelen okirat IX. pontjában foglalt rendelkezések tartalmazzák.

1.10. A termék visszaküldésének költségeiről szóló információkat a jelen okirat IX. pontja tartalmazza.

1.11. A szavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségeket a jelen dokumentum XI. pontja tartalmazza.

1.12. A Természet Doktor Kft. minden munkanapon 9-től 15 óráig telefonos ügyfélszolgálatot működtet, amely készséggel áll a Vásárlók rendelkezésére a +36203950793 telefonszámon, illetve az info@pasztamania.hu e-mail címen.

1.13. A 151/2003. (IX. 22.)Korm.rendelet, illetve melléklete értelmében a Természet Doktor Kft. által értékesített termékkörre általános jótállási kötelezettség vonatkozik.

1.14. A Természet Doktor Kft. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója és annak nem vetette alá magát.

1.15. A Természet Doktor Kft. részére letétet vagy egyéb pénzügyi biztosítékot a Vásárló nem nyújt.

1.16. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a területileg illetékes járási hivatalok látják el.

1.17. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A Természet Doktor Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület, székhelye: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

1.19. Tájékoztatjuk az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező vásárlóink figyelmét, hogy amennyiben határon átnyúló fogyasztói jogvitájuk van, úgy az interneten keresztül vásárolt termék, vagy szolgáltatás kapcsán igénybe vehetik az online vitarendezési fórumot is. ( elérhetősége: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show).

 1. Az internetes foglalás menete
 2. A Természet Doktor Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Természet Doktor Kft. Felülettel történő bármilyen visszaélés esetén.
 3. A Vásárlót teljes körű felelősség terheli a felhasználói fiókjához tartozó felhasználónév és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű vásárlással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban. A Vásárló vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Természet Doktor Kft. ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Természet Doktor Kft. nem felel.
 4. A Vásárló kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a Természet Doktor Kft. Felületén. A Természet Doktor Kft. kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A Természet Doktor Kft. a Vásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Természet Doktor Kft. jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Vásárló valódiságát ellenőrizni.
 5. A Természet Doktor Kft. a Vásárló személyes adatait a Természet Doktor Kft. Adatkezelési tájékoztatójában részletezett szabályok szerint kezeli.  Az Adatkezelési tájékoztató elérhető a vásárlási felület láblécében.  
 6. A vásárlás során az ún. Kosár oldalon a Vásárlónak lehetősége van a kosár tartalmát módosítani, törölni, vagy újabb termékeket kiválasztani. Az ezt követő ún. Fizetés oldalon adja meg a Vásárló a vásárláshoz szükséges adatait. Amennyiben az adatok javítása szükséges, azt a Vásárló korlátlanul megteheti, az ún. kosáridő lejártáig, vagy addig, amíg nem kattintott a „Fizetés” vagy „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gombra.
 7. A regisztráció során jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a Vásárlónak csak egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait és nem minden egyes vásárlás során. A regisztrációt a Vásárló, az általa megadott e-mail címre a Természet Doktor Kft. által kiküldött levélben szereplő linkre kattintva erősítheti meg. Az adatok regisztrációs célú felhasználását a Vásárló – leiratkozással – bármikor megtilthatja.
 8. A szolgáltatás igénybevételével a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy a Természet Doktor Kft. az adatokat továbbíthassa – a Természet Doktor Kft. Adatkezelési tájékoztatójában részletezett szabályok szerint – az adatfeldolgozóknak. A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Természet Doktor Kft. az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló támadások által okozott esetleges károkért azonban a Természet Doktor Kft.-t felelősség nem terheli.
 9. Az internetes vásárlás menetére vonatkozó részletes szabályokat a Természet Doktor Kft. Vásárlói Tájékoztatója tartalmazza. Annak érdekében, hogy a Vásárlók adataival, illetve e-mail címével ne lehessen visszaélni, a regisztráció során megadott e-mail címre a Természet Doktor Kft. e-mailt küld, amelyben felkéri a Vásárlót a regisztrációjának a megerősítésére. Amennyiben a regisztráció megerősítése 48 órán belül nem történik meg, úgy a Természet Doktor Kft. a regisztrációt – illetve a létrejött ideiglenes vásárlói fiókot – törli. A regisztráció megerősítésével egyidejűleg a Vásárló jogosult jelszót megadni a vásárlói fiókjához való biztonságos hozzáféréshez. A vásárlói fiók a regisztráció megerősítéséig ideiglenes státuszban van, az a megerősítéssel jön létre véglegesen.
 10. A hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a webáruházak kötelesek 48 órán belül visszaigazolni a Vásárló megrendelését, mely visszaigazolás megküldésére a Természet Doktor Kft. kötelezettséget vállal. Ugyanakkor felhívjuk T. Vásárlóink figyelmét arra, hogy ha 48 órán belül nem kapott visszaigazolást a megrendeléséről, úgy mentesül az ajánlati kötöttség alól, azaz a továbbiakban nem köti őt a megrendelése és nem köteles azt átvenni, illetve kifizetni.
 11. A Vásárló az Utalvány megrendelése során megjelölheti, hogy ajándékba kívánja-e adni az Utalványt. Amennyiben a Vásárló az Utalványt ajándékozás céljából vásárolja, úgy meg kell adnia a megajándékozott e-mail címét, nevét és opcionálisan személyes üzenetét.

VII. Az utalványok illetve az akciós kuponok igénybevételére vonatkozó rendelkezések

 1. A Vásárló, vagy megajándékozottja kizárólag az Utalványon, vagy az Akciós Kuponon feltűntetett érvényességi időn belül jogosult igénybe venni a megvásárolt Szolgáltatást.
 2. Az Utalvány és az Akciós Kupon készpénzre nem váltható. Amennyiben Vásárló a saját döntése alapján olyan terméket/termékeket vásárol, amelynek névértéke nem éri el az Utalvány értékét, úgy különbözetre nem jogosult.
 3. Az Utalvány és az Akciós Kupon átruházható harmadik személyekre, azonban kizárjuk a felelősséget harmadik személyek jogosulatlan felhasználása miatt.
 4. Amennyiben a Vásárló email fiókját feltörik, vagy a kinyomtatott Utalványt elveszíti, vagy az egyedi kód, vagy Weboldali felhasználói fiókjának jelszava Vásárló érdekkörében felmerülő okból illetéktelen személy birtokába kerül, és erről írásban, igazolható módon értesítést küld a Természet Doktor Kft. részére és az egyedi kódot a Természet Doktor Kft. részére küldött értesítése időpontjáig más nem használta fel, úgy az Utalványt érvénytelenítjük, és saját döntésünk alapján a Vásárló részére az Utalvány ellenértékét az általa megadott bankszámlaszámra visszautaljuk, vagy részére új, egyedi kódot biztosítunk az általa vásárolt Szolgáltatás igénybevételéhez.

VIII. Vételár, fizetési és szállítási feltételek

 1. A Természet Doktor Kft. tájékoztatja a Vásárlókat, hogy az online bankkártyás fizetések az Erste Bank Hungary Zrt. rendszerén keresztül valósulnak meg. A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Természet Doktor Kft. nem vállal felelősséget.
 2. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Természet Doktor Kft. a Vásárló által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó esetleges károkért a Vásárlót terheli a felelősség.
 3. A Belépőjegy kosárba helyezése még nem kötelezi a Vásárlót vásárlásra. 
 4. A Természet Doktor Kft. lehetőséget biztosít utánvétes fizetésre is, mely esetben a számla ellenértékét a megrendelt áruk átvételével egyidőben kell a futárszolgálat alkalmazottjának kifizetni.
 5. A vásárlás elektronikus bizonylatait – kivéve, ha a jelen dokumentum ezzel ellentétesen rendelkezik – a Természet Doktor Kft. saját székhelyén, illetve a szerverek tárolására szolgáló, az I./ pontban meghatározott szerverparkban őrzi meg.
 6. A Vásárló a vásárlásról eredeti számlát és garancialevelet az áruval együtt kapja meg. Lehetőség van továbbá ún. e-számla kiállítására az alábbiak szerint. Az elektronikus számla egy olyan számla, ami elektronikus jelek formájában tartalmazza a számla adatokat. Az elektronikus számla csak elektronikus formában állítható ki, továbbítható és tárolható, annak papír alapú módozata eredeti hiteles dokumentumként nem használható. A Természet Doktor Kft. az e-számlát a Vásárló által megadott adatok alapján, automatikusan, e-számla szolgáltató közbeiktatásával bocsátja ki.  A Vásárló a vásárlási folyamat megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az e-számlát, illetve adatai átadását az e-számla szolgáltatója részére. Amennyiben a vásárló a számlán szerepeltetni kívánt vevői adatokat tévedésből helytelenül adta meg, és a számla ezzel a helytelen tartalommal került kiállításra, úgy a vásárlónak egy alkalommal lehetősége van a számla módosítását kérni. A módosítási igényt a számla teljesítési dátumának naptári hónapjában, valamint az azt követő naptári hónap 5. naptári napján belül szükséges jelezni. A Vásárló a számlamódosítási igényét az ügyfélszolgálatnak az info@pasztamania.hu e-mail üzenetben kérheti.Az ajándékutalvány vásárlásakor kiállított kibocsátói bizonylat adatainak utólagos módosítására nincs lehetőség.
 7. A Természet Doktor Kft-nek kizárólag belföldre (Magyarországra)  kézbesítendő  megrendeléseket  áll módjában elfogadni. A webáruház által kapott megrendeléseket Magyarország területén  a MPl   futárszolgálat kézbesíti, mely esetben az MPL futárszolgálat mindenkori szállítási súlyhatárai az irányadóak. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik. Szállítási címként célszerű olyan címet megadni, ahol  munkaidőben  (8:00 – 17:00 óra)   a futárt folyamatosan fogadni tudják, és biztosítani tudják a küldemény ellenértékének és a szállítási díjnak, valamint az utánvétel díjának a futár részére történő  teljesítését. Az át nem vett, visszaküldött csomagok esetében a szállítás és visszaszállítás díja a Vásárlót  terheli,   kizárólag a csomag ellenértékének előre történő kiegyenlítése esetén áll módunkban a csomagot  ismételten  megküldeni  a Vásárló részére.
 8. A   Természet Doktor Kft   felelősséget  vállal  a terméke(ke)n keletezett azon  károkért, melyek esetlegesen az áru Vásárlóhoz való szállítása  során  keletkeztek. 

A termékek kézbesítésekor a kézbesítő előtt a Vásárló kötelezettsége a csomag megvizsgálása, és a termékeken észlelt esetleges sérülés, vagy hiány esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a futártól a csomagot.

Utólagos, jegyzőkönyv felvétele nélküli reklamációt nem áll módjában a Természet Doktor Kft-nek elfogadni.

Abban az esetben, ha az áru a vevő általi visszaküldése során károsodik, vagy ekkor eltulajdonítják, a felelősség a Vásárlót terheli.

Utánvéttel vagy portóval visszaküldött csomagokat a  Természet Doktor Kft-nek nem áll módjában elfogadni.

 1. A Vásárló elállási és felmondási joga
 2. A vásárlás a „Fizetés” vagy a „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható.
 3. Abban az esetben, ha a Vásárló olyan utalványt vásárolt, amely nem adott időpontig szól, illetve, ha más terméket vásárolt, amelyre vonatkoznak a 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletben szabályozott fogyasztói elállási és felmondási jog szabályai, akkor ezek a jogok az alábbi módon érvényesíthetők:

2.1. Az elállási és felmondási jog a fent részletezett esetekben a vásárlástól számított 14 napon belül gyakorolható. A Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy az elállás és felmondási jog jogszerű gyakorlása esetén a Vásárlónak meg kell jelölnie a megrendelés visszaigazoláson szereplő kódszámot is. Nyilatkozni kell továbbá arra nézve, hogy a Vásárló az utalványt még nem használta fel.

2.2. A Természet Doktor Kft. fenntartja az ár változtatásának a jogát és a rjta kívül álló – nyomdai és/vagy tecnikai – hibák miatt az árak esetleges hibás feltüntetése vonatkozásában felelősséget nem vállal. Amennyiben egy adott termék mellett az ár hibásan került feltüntetésre, úgy a Természet Doktor Kft. nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a Vásárló részére a valós áron történő megvásárlás lehetőségét. Amennyiben a Vásárló ezen felajánlott vásárlási lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga, mely esetben az eljárásrend vonatkozásásban a jelen pontban foglaltakat kell alkalmazni.

2.3. Elállás és felmondás gyakorlása esetén a Vásárlónak legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül vissza kell küldenie a terméket a Természet Doktor Kft. székhelyére. A Vásárlót terheli az áru visszaküldésének költsége. A Vásárló felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

2.4. Ha a Vásárló jogszerűen eláll a szerződéstől, a Temrészet Doktor Kft. legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított harminc napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. A visszajáró összeget a Természet doctor Kft. a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Természet Doktor Kft. mindaddig visszatarthatja a Vásárlónak járó összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

 1. Adat-, és titokvédelem, személyiségi jogok védelme
 2. Annak érdekében, hogy a felek az ÁSZF-t megkössék és azt teljesíteni tudják, valamint a Vásárló a Szolgáltatást igénybe vehesse, szükség van arra, hogy a regisztrált Látogatók és Vásárlók illetve a nevükben eljáró egyes magánszemélyek (pl.: vezető tisztségviselők, megrendelésre/aláírásra jogosult munkavállalók, számlázással és pénzügyi kérdésekkel foglalkozó kapcsolattartók stb.) egyes kapcsolattartáshoz, a Szolgáltatás nyújtásához szükséges adatait a Természet Doktor Kft. adatkezelőként kezelje. Az adatkezelés jogalapja a Természet Doktor Kft. jogos érdeke, amely arra irányul, hogy az online környezetben működő Szolgáltatás, a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerinti feltételek mellett, teljeskörűen igénybe vehető legyen a Látogatók és a Vásárlók számára. Az adatkezelés kizárólag a regisztrált Látogatók és Vásárlók adatainak fentiek szerinti, a Szolgáltatás nyújtásához közvetlenül kapcsolódó felhasználását, tárolását, kezelését jelenti.  
 3. Kezelt személyes adatok köre a regisztrált Látogatóknál a követező: 
  – regisztrációkor megadott felhasználói név, jelszó, név, email cím;   
 4. Kezelt személyes adatok köre a Vásárlóknál a követező:

– regisztrációkor megadott felhasználói név, jelszó, név, email cím;

– magánszemély Vásárló esetén: számlázási adatokban megadott vezeték – és keresztnév, születési hely és dátum, édesanyja neve, számlázási- és levelezési cím, adóazonosító jel, számlázási e-mail cím, NAIH szám, telefonszám,e-mail cím; utalvány és akciós kupon vásárlása esetén: a megajándékozott neve;

– egyéni vállalkozó, adószámmal rendelkező magánszemély, nonprofit szervezet vagy cég Vásárló esetén: név/cégnév, adószám, cégjegyzékszám, számlázási- és levelezési cím, számlázási e-mail cím, bankszámlaszám;

 1. Az adatkezelés időtartama a Látogatóval illetve a Vásárlóval fennálló üzleti kapcsolat megszűnését követő 5. év vége, az adózási előírásokhoz kapcsolódó, illetve a számfejtéshez szükséges számviteli törvény által előírt adatok kivételével, amely adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli.  
 2. A személyes adatok tárolása a Természet Doktor Kft. elektronikus rendszerében történik, az adatok tárolása a Természet Doktor Kft Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 4-6. 1. em. 109. ajtó., adószám: 32236989-2-15, Cégjegyzék szám: ______________________) (Adatfeldolgozó) által biztosított szervereken történik. A szervereket kizárólag a Természet Doktor Kft. használja. Az adatokhoz a Természet Doktor Kft. munkatársai férnek hozzá.  
 3. A magánszemélyt az adatkezelés kapcsán az alábbi jogok illetik meg: a) tárolt adatokhoz való hozzáférés joga; b) helyesbítéshez való jog: téves adat esetén kérheti az adat helyesbítését; c) törléshez való jog; d) tiltakozáshoz való jog; e) az adatkezelés korlátozásához való jog; f) az adathordozhatósághoz való jog.  

Az Érintett fenti jogaival bármikor élhet a hatályos jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén.Az erre irányuló kérelmet az info@ termeszetvarazs.hu email címre küldheti meg.  

 1. Természet Doktor Kft. jogosult a magánszemély beazonosítására a válaszadást megelőzően (annak ellenőrzése érdekében, hogy a kérés az arra jogosulttól származik-e). A Természet Doktor Kft. a beérkezett kérelmeket megvizsgálja, és azokat haladéktalanul, de nem később, mint egy hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi, vagy azt (indokolással ellátva) elutasítja, és a döntés eredményéről a magánszemélyt tájékoztatja. A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért a Természet Doktor Kft. az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.  
 2. A Természet Doktor Kft. a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli.  
 3. A magánszemély az adatkezeléssel szemben bármikor élhet észrevétellel, panasszal a Természet Doktor Kft.  fent megadott elérhetőségein. Ezen kívül a magánszemély a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására, valamint panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóságnál.
 4. Szavatosság, felelősség, szavatossági igények érvényesítése
 5. A Természet Doktor Kft. az általa nyújtott Szolgáltatásra eredménykötelezettséget vállal.
 6. A Látogató és a Vásárló a Természet Doktor Kft. szolgáltatásával összefüggő esetleges kifogásait és/vagy észrevételeit a Természet Doktor Kft. székhelyén, vagy az elektronikusan a Természet Doktor Kft. által megadott elérhetőségek bármelyikén közölheti. A Vásárló a Természet Doktor Kft. hibás teljesítésével összefüggésben a Ptk. szerinti szavatossági igényekkel élhet.  
 7. A “Search & Go” Kft. szavatolja, hogy a rá vonatkozó jogszabályok szerint jogszerűen bejegyzett és jogszerűen működő gazdasági társaság, továbbá a jelen ÁSZF szerinti tevékenység végzésére jogosult. 
 8. Kellékszavatosság

4.1. A Vásárló a hibás teljesítése esetén a Természet Doktor Kft-vel  szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A Vásárló  – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vásárló a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Természet Doktor Kft. adott okot.

4.2.A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 1 hónapon belül igazolható módon közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági igény nem érvényesíthető.

4.3. A Vásárló a Természet Doktor Kft-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

4.4. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a Vásárló  kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló  igazolja, hogy a terméket, a Természet Doktor Kft-től vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

5.Termékszavatosság

5.1. Termék hibája esetén  a Vásárló – választása szerint – kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

5.2. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

5.3. Termékszavatossági igényét a Vásárló  a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

5.4 A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

5.5.A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő a fentiek közül egyetlen okot bizonyítania. 

5.6. A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.  

XII. Vegyes rendelkezések
 

 1. A Természet Doktor Kft. a Weboldalak, illetve a Weboldalak útján megvalósuló szolgáltatást adott állapotban nyújtja, a Szolgáltatás – ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Természet Doktor Kft. semmilyen felelősséget nem vállal. A Természet Doktor Kft. nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).  
 2. A Természet Doktor Kft. a fentiekkel összhangban minden lehetséges rendelkezésére álló technikával és eszközzel igyekszik garantálni az általa nyújtott szolgáltatás folyamatosságát, nem vállal azonban felelősséget azokért a károkért, amelyeket a szolgáltatása érdek- és működési körén kívül eső elháríthatatlan külső esemény okozott és amely a teljesítéshez szükséges munkavégzést, vagy a technikai eszközök rendelkezésre állását akadályozza (pld.: sztrájk, árvíz, földrengés, felhőszakadás, áramszünet, az internet működési elégtelensége, adatátviteli hiba, üzemkiesés stb.).  
 3. A Természet Doktor Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a Weboldalak bármely tartalmi elemét és/vagy a Weboldalak útján megvalósuló szolgáltatás egészét bármikor módosítsa, vagy megszüntesse.  

XIII. Szerzői jogok  

 1. A Természet Doktor Kft. honlapján megjelenő védjegyek a Természet Doktor Kft., illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Természet Doktor Kft., illetve a jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé. 
 2. A honlapon elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Természet Doktor Kft-t., illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Természet Doktor Kft., illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé. 
 3. A Látogató illetve a Vásárló által a honlap használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken (pl. chat, blog), észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Természet Doktor Kft. korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez, ez azonban nem jelenti azt, hogy bármely bejegyzés, megjegyzés stb. a Természet Doktor Kft. véleményét tükrözné. A Természet Doktor Kft. korlátozás nélkül jogosult a weblap használói észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, átadására, közzétételére, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania  

XIV. Záró rendelkezések

 1. Az ÁSZF-ben a Természet Doktor Kft. részére megállapított jogok nem kizárólagos jellegűek, azok együttesen is alkalmazhatóak. Amennyiben a Természet Doktor Kft. a jelen ÁSZF-ben meghatározott jogát nem gyakorolja, az nem értelmezhető joglemondásként.  
 2. Az ÁSZF-re és a Felek szerződésére, illetve az abban nem szabályozott kérdésekre a magyar jog az irányadó. A jogviták eldöntésére kizárólag a magyar bíróságok illetékesek.  
 3. A Felek a vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton, lehetőleg peren kívül próbálják meg rendezni. Ennek sikertelensége esetére felek a helyi bíróság hatáskörébe tartozó perekre a Nyíregyházi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. A Megyei Törvényszék hatáskörébe tartozó perek esetében a felek a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.   
 4. A jelen ÁSZF bármely módosítását a Természet Doktor Kft. a változás hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően figyelemfelhívás mellett nyilvánosságra hozza a termeszetvarazs.hu. weboldalon, illetve a Weboldalakon. Az ÁSZF szövegében az esetleges elütések, nyelvhelyességi hibák, vagy a fogalomhasználat pontosítása, fogalmak átnevezése, továbbá a mindehhez kapcsolódó rendelkezések kijavítása (ideértve a tartalmi részletezést is) nem minősül az ÁSZF módosításának. Nem minősül az ÁSZF módosításának az sem, ha a Természet Doktor Kft. saját magára vonatkozó adatokat korrigál. Az itt hivatkozottak szerint korrigált ÁSZF közlése, illetve közzététele, továbbá azon módosított, illetve kiegészített ÁSZF közlése, illetve közzététele, amely esetekben azt jogszabályi változás és/vagy hatósági aktus tette szükségessé a módosítást, illetve kiegészítést, az ÁSZF-ben egyébként irányadó 15 napos határidőnél rövidebb is lehet. A Vásárló mindezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.  
 5. A jelen ÁSZF-nek a Látogatókkal illetve a Partnerrel való megismertetéséről a Természet Doktor Kft. a termeszetvarazs.hu weboldalon, illetve a Weboldalakon közzétételre kerül. Ezen túl a Természet Doktor Kft. a regisztrált Vásárló számára az ÁSZF-hez való hozzáférés minden esetben biztosítja. Az ÁSZF módosítását követően – felmondás hiányában – a szolgáltatás további igénybevétele egyúttal a módosított ÁSZF elfogadásának is minősül.   
 6. Jelen ÁSZF-ben foglaltak 2024. év július hó 07. napjától hatályosak.

Nyíregyháza, 2024.07.07. 

Természet Doktor Kft.      

 

 

Shopping Cart
Scroll to Top